Sửa lại Giấy khai sinh hay Giấy chứng minh nhân dân?
Ngày đăng: 27/02/2014.
Khi đăng ký khai sinh Giấy khai sinh của tôi ghi ngày sinh 19/4/1993 tuy nhiên hiện tại Giấy chứng minh nhân dân của tôi ghi ngày sinh là ngày 19/4/1994. Tôi đã đến Công an huyện xin cấp lại Giấy chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, tại đây cơ quan công an yêu cầu tôi đến UBND xã làm lại Giấy khai sinh theo Giấy chứng minh nhân dân. Vậy, tôi cần làm thủ tục gì để được thống nhất hai giấy tờ trên?

P  Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. Như vậy, nếu Giấy khai sinh của anh (chị) đã được đăng ký đúng thì các giấy tờ cá nhân khác gồm cả Giấy chứng minh nhân dân cũng phải được ghi theo Giấy khai sinh. Do đó, trường hợp này cơ quan công an sẽ có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng minh nhân dân cho anh  (chị). Trường hợp Giấy chứng minh nhân dân của anh (chị) đã ghi đúng ngày sinh và anh (chị) có căn cứ chứng minh việc đăng ký khai sinh có sai sót dẫn đến Giấy khai sinh được cấp sai ngày thì Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch để sửa lại ngày sinh trong Giấy khai sinh./.