Thông tin
Ngày đăng: 03/05/2016.

 PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Ảnh)

  Họ tên:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

(Ảnh)

  Họ tên:

Nguyễn Thị Thu Hương

 Trình độ:

Th.s Luật

 Trình độ:

Cử nhân Luật

  ĐTCĐ:

0973.828.929

  ĐTCĐ:

0984.684.536

  DĐ:

 

  DĐ:

 

  Fax:

 

  Fax:

 

  Email:

Nhungtn86@yahoo.com

  Email:

Huong.k31.dhluat@gmail.com

 

 

 

GIÁO VIÊN

 

 

  Họ tên:

 Nguyễn Mạnh Tiến

 

 

(Ảnh)

  Họ tên:

Dương Thị Hà Quyên

 Trình độ:

 Cử nhân Luật

 

 Trình độ:

Th.s Luật

  ĐTCĐ:

 0946.232.979

 

  ĐTCĐ:

 

  DĐ:

 

 

  DĐ:

 

  Fax:

 

 

  Fax:

 

  Email:

 Manhtien122@gmail.com

 

  Email:

Haquyen205@yahoo.com

 

 

  

 (Ảnh)

  Họ tên:

 Trần Xuân Tùng

 

 

(Ảnh)

  Họ tên:

Quản Thị Hằng

 Trình độ:

 Cử nhân Hành chính học

 

 Trình độ:

Cử nhân Luật

  ĐTCĐ:

 0977.866.185

 

  ĐTCĐ:

0974.894460

  DĐ:

 

 

  DĐ:

 

  Fax:

 

 

  Fax:

 

  Email:

 Xuantung9a8@gmail.com

 

  Email:

Quanhang.tn@gmail.com

 

 

 

 

 (Ảnh)

  Họ tên:

 Phạm Thị Mai

 

 

 

(Ảnh)

  Họ tên:

Nguyễn Thị Nghĩa

 Trình độ:

 Cử nhân Luật

 

 Trình độ:

Cử nhân Luật

  ĐTCĐ:

 0981.632.986

 

  ĐTCĐ:

01693881002

  DĐ:

 

 

  DĐ:

 

  Fax:

 

 

  Fax:

 

  Email:

 Maiphamsol@gmail.com

 

  Email:

Nguyennghia270192@gmail.com

 

 

 

TRỢ LÝ KHOA 

 (Ảnh)

  Họ tên:

 Trần Thị Bích Ngọc

 

 

 

 Trình độ:

 Cử nhân Văn

 

  ĐTCĐ:

 01644290298

 

  DĐ:

 

 

  Fax:

 

 

  Email:

 Tranbichngoc2109@gmail.com