Giới thiệu về Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Ngày đăng: 15/04/2016.

GIỚI THIỆU

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 869/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trường có tư cách pháp nhân, trụ sở đặt tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

1. Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên có chức năng đào tạo cán bộ trình độ trung cấp Luật, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

2. Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên có nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình Trường được phép đào tạo.

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của sự pháp triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật; liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; liên kết với các tổ chức khác trong khu vực để nghiên cứu, ứng dụng thành quả khao học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bổ sung nguồn nhân lực cho nhà  trường; thực hiện tư vấn pháp luật cho các tổ chức và cá nhân theo quy định.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, 4 phòng chức năng, 3 khoa chuyên môn và 01 Trung tâm, cụ thể:

- Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư viện;

- Phòng Đào tạo & Công tác học sinh;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng Quản trị;

- Khoa Giáo dục chính trị, thể chất & Văn hóa;

- Khoa Đào tạo Cơ bản;

- Khoa Đào tạo Nghiệp vụ;

- Trung tâm Tư vấn pháp luật.

                                                                                                                    - Ban Biên tập Web -