Kết quả thi tốt nghiệp lớp A2K6, A3K6, A5K6 và B3K5 (Đợt 1: Ngày thi từ 14/72018 đến 16/7/2018)
Ngày đăng: 10/08/2018.