Lịch làm việc Lãnh đạo tuần 3 tháng 12 năm 2017
Ngày đăng: 19/12/2017.

 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

18/12

/2017

Sáng

1.   Họp Ban biên soạn giáo trình Luật hình sự về tình hình biên soạn giáo trình

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

Thời gian: 9h30

(Thành viên Ban biên soạn, Lãnh đạo Phòng TC-KT phụ trách công tác biên soạn tham dự)

2. Làm việc với Phòng Tài chính – Kế toán về kết quả công tác tài chính

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

Thời gian: 10h30

(Phòng TC-KT chuẩn bị, Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Tham dự Hội nghị bầu thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Địa điểm: Hội trường A403, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội

Thời gian: 14h00

Tham dự Hội nghị bầu thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Địa điểm: Hội trường A403, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội

Thời gian: 14h00

Làm việc tại Trường

Thứ ba

19/12

/2017

Sáng

Làm việc tại Bộ Tư pháp về công tác tài chính của Trường.

Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc về quy định chế độ làm việc của giáo viên

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Thời gian: 15h00

(Tất cả giáo viên tham dự và cho ý kiến; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV, Phòng ĐT&CTHS, Phòng TCKT và đại diện Công đoàn Trường cùng dự)

Làm việc tại Trường

Làm việc về quy định chế độ làm việc của giáo viên

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Thời gian: 15h00

 

Thứ tư

20/12

/2017

Sáng

Làm việc với Phòng Quản trị về kết quả công tác của Phòng năm 2017; định hướng công tác năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Thời gian: 9h00

(Phòng Quản trị chuẩn bị; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh về kết quả công tác của Phòng năm 2017; định hướng công tác năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Thời gian: 14h30

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ năm

21/12

/2017

Sáng

Họp công tác đầu tư xây dựng

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Thời gian: 9h00

(Tổ GSĐGDAĐT chuẩn bị và mời các nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị giai đoạn còn lại sau giai đoạn 2014-2015)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

1. Làm việc với Phòng TCHC&TV về kết quả công tác của Phòng năm 2017; định hướng công tác năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Thời gian: 15h00

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị)

2. Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội nghị công chức, viên chức năm 2018; Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Thời gian: 16h30

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ sáu

22/12

/2017

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc với TTTVPL về Kế hoạch công tác TVPL năm 2018

Địa điểm: Phòng P. Hiệu trưởng

Thời gian: 9h

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ bảy

23/12

/2017

Sáng

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động chuyên môn của giáo viên

Địa điểm: Giảng đường A

Thời gian: 8h00

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo các thành viên Hội đồng tham dự)

Làm việc tại Trường

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động chuyên môn của giáo viên

Địa điểm: Giảng đường A

Thời gian: 8h00

 

Ghi chú:

- Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;

- Lịch có thể thay đổi.