Lịch làm việc Lãnh đạo tuần 3 tháng 01 năm 2018
Ngày đăng: 16/01/2018.

(từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

15/01/2018

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Đi công tác tại Quảng Bình

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ ba

16/01/2018

Sáng

Làm việc với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Làm việc với Phòng Đào tạo về Đề án phát triển Trường

Thời gian: 9h

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Làm việc tại Trường

Chiều

Về Hà Nội

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ tư

17/01/2018

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc với TTTVPL về Kế hoạch công tác triển khai các công việc của TTTV năm 2018

Thời gian: 9h

Địa điểm: Phòng P. Hiệu trưởng

Làm việc tại Trường

Chiều

Họp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp

(Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

Họp ban biên soạn chương trình đào tạo khóa 8 (Chủ trì)

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo các thành viên Ban biên soạn tham dự)

Thứ năm

18/01/2018

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Chiều

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng Trường TCL Thái Nguyên

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo thành viên Hội đồng tham dự)

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng Trường TCL Thái Nguyên

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng Trường TCL Thái Nguyên

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

Thứ sáu

19/01/2018

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Ghi chú:

 - Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;

- Lịch có thể thay đổi.