Thực hiện kế hoạch số……/KH- TCLTN ngày tháng năm về việc nghiên cứu khoa học tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên giai đoạn 06 tháng cuối năm 2013 và năm 2014, Phòng Đào tạo thông báo với các đơn vị thuộc Trường
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên”. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của Lãnh đạo nhà trường, đông đảo cán bộ, giảng viên và học sinh trong Trường.
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tham gia Hội thi Olympic học sinh, sinh viên giỏi các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh