Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học 06 tháng cuối năm 2013 và năm 2014
Ngày đăng: 22/08/2013.

Thực hiện kế hoạch số……/KH- TCLTN ngày tháng năm về việc nghiên cứu khoa học tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên giai đoạn 06 tháng cuối năm 2013 và năm 2014, Phòng Đào tạo thông báo với các đơn vị thuộc Trường

Tệp đính kèm: